ASSERTIVITAT

 
 
 
 

Presentació

Mediació verbal

Assertivitat

Habilitats Cognitives

Raonament moral i valors

Habilitats socials

Experiències educatives que desenvolupen la competència social

Podriem dir que hi ha 2 extrems inadequats en la conducta humana:

La persona inhibida i la persona agressiva.

La persona inhibida no està aprenent a resoldre els seus problemes. El locus de control és extern. Espera que siguin sempre els altres els que prenguin les decisions.

La  persona agressiva decideix ella però de forma violenta i sense respecte cap a l’altre.

Però entre aquests dos extrems, el PASSAR o el PEGAR  trobem l’assertivitat: Dir i fer el que es creu que és just tenint en compte els drets dels altres. 

L’ASSERTIVITAT és una conducta afirmativa.

Treballant conductes assertives aconseguim una millora en les relacions interpersonals:

Desenvolupament de la intel·ligència interpersonal (saber com m’he de relacionar)
 

Maduresa en el comportament moral, ètic i en valors (Que de veritat hi hagi respecte cap a l’altre)
 

Habilitats i conductes socials acompanyades de control emocional.
 
 


Les conductes assertives són possibles a partir del treball de les habilitats socials.