Portada


GUIA DIDÀCTICA


JUSTIFICACIÓ

 

JUSTIFICACIÓ

Aquesta webquest està pensada per a alumnes de Cicle Inicial i 3r de primària, sent a més, una bona eina pels alumnes de l'aula d'acollida que ja s'han iniciat (o s'estan iniciant) en el procés de lectura i escriptura.

Tots els documents de suport estan fets amb el porgrama Open Office, si no el teniu el necessitareu per poder treballar, com que és programari lliure aquí us el podeu baixar.

Aquestes són finalitats que han portat a elaborar -la.

1- La primera finalitat és aproximar els infants al món de la lectura a partir dels contes.
2- La segona és familiaritzar-los amb la recerca d'informació, tant a través dels llibres com d'internet.
3- La tercera finalitat és apropar als infants al món de la ràdio per internet a partir de gravar els seus contes i convertir-los en arxius mp3 que seran penjats a internet.

És important que els alumnes aprenguin a treballar en grup i per això es proposa el treball en grup a partir que cada membre tingui un rol diferent i unes responsabiliatts concretes.

Per tal de dur a terme aquest treball de col·laboració cal que els alumnes utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d'informació i també la biblioteca d'aula o d'escola. És bo que descobreixin que la informació la podem treure tant dels llibres com d'internet.

A través de l'ús de la web com a font d'informació, i la gravació d'àudio el projecte potencia el desenvolupament de les Competències TIC dels alumnes.

Per entendre millor què és això de la ràdio escolar:

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS


Objectius didàctics


Saber cercar la informació que calgui per poder triar el conte a treballar.

Millorar l'expressió oral i l'entonació.

Millorar l'expressió escrita.

Entendre la ràdio com a mitjà de comunicació.

Gaudir amb la lectura d'un conte.

Nivell


Cicle Inicial i 3r de primària

Temporització


1 sessió per presentar la webquest (amb canó de projecció) i organitzar els grups

2 sessions recerca d'informació i recollida de dades amb els fulls de suport

1 sessió per repartir els papers i iniciar l'assaig

? sessions per assajar

1 sessió per gravar

1 sessió per escoltar tots els contes gravats pels companys

 


Procediments


Recerca d'informació per internet i llibres.

Moure's per una plana web (símbols, enllaços).

Llegir contes.

Escolta atenta de les explicacions.

Expressió oral.

Escolta atenta de les produccions fetes pels companys.

Conceptes


El Conte.


Actituds


Treballar d'una manera organitzada.

Treballar col.laborativament.

Tenir responsabilitat amb la feina plantejada.

Comprometre's amb la feina i els companys.

Valorar la feina dels companys.

Activitat d'avaluació


El seguiment de la feina.

La creació del programa de ràdio.

METODOLOGIA I RECURSOS

La metodologia es basa en els següents aspectes:

Recollida de dades.

Comparació d'informació.

Transformació de la informació.

Expressió oral a través de la lectura i interpretació del conte (onomatopeies i creació d'ambient)

Material de suport: els contes per ser impresos i poder ser treballats amb els nens i nenes

 


AVALUACIÓ


Es proposa una doble avaluació. Per una banda l'avaluació de l'alumne i per una altra la rúbrica d'avaluació per a mestres.
L'avaluació de l'alumne té com a finalitat fer-lo conscient d'allò que sap i d'allò que no acaba de saber. Per tal que l'alumne pugui valorar el que sap i el que no sap se li proposa que respongui el full d'autoavaluació.

Rúbrica d'avaluació per a mestres:

L'avaluació es durà a terme a partir de l'observació directa dels nens i del seu treball. Proposem una rúbrica per a mestres que té en compte dos aspectes importants:

* L'adquisició per part dels alumnes dels continguts i objectius programats.

* La participació dels alumnes en l'activitat de grup: recerca d'informació, treball en grup, col·laboració, aportació d'idees...