Portada

 

AVALUACIÓ

Autoavaluació per l'alumnat:

Baixa aquest full d'internet i omple els quadres. És una autoavaluació per tal que t'ajudi a reflexionar sobre la feina que has fet. Llegeix també l'avaluació del professorat perquè sàpigues com t'avaluarà.

Avaluació pel professorat :

NO HO HAS
FET BÉ

0

PODRIES MILLORAR

1

HO FAS FRANCAMENT BÉ

2

GRAU D'ACCEPTACIÓ
DEL ROL

Mostra disconformitat amb el rol i no agafa el compromís de la feina que li pertoca.


Assumeix el rol assignat però a la que pot es despista i no fa el que li toca.

Assumeix la feina proposada i gaudeix fent la feina que li pertoca.
RESPONSABILITAT VERS EL GRUP

Es despreocupa dels companys del seu grup i no agafa cap responsabilitat.


Agafa la responsabilitat però cal que li vagis recordant la feina i el compromís que té.


És responsable amb la seva feina i amb la dels companys del grup.
RECERCA D'INFORMACIÓ

No sap trobar la informació i no s'esforça.

Troba la informació amb ajuda.


Troba la informació sense problemes.
PAPER EN LA POSADA EN COMÚ

No té una bona predisposició en el moment de la posada en comú.

Té bona predisposició
però li costa transmetre el que ell ha descobert.


Té bona
predisposició i sap transmetre el que ha descobert.
DOMINI DEL PROGRAMA PRESENTACIÓ DE L'OPEN OFFICE

No sap trobar les eines del programa.

Li costa recordar els passos però ho intenta i treballa força.

Recorda els passos
i treballa bé.
Té un bon domini del programa.

APLICA ELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN LA CREACIÓ DEL CÒMIC

No recorda
el que són les vinyetes, ni els fumets,
ni parla de com són els personatges...
no mostra cap tipus d'interés.


Aplica la majoria dels
coneixements adquirits:
Sap fer vinyetes i establir seqüències així com utilitzar el llenguatge del còmic treballat.


Aplica tots els coneixements adquirits en la creació del còmic.
GUST ESTÈTIC

No l'importa com queda la seva feina.

Li agrada que
quedi bé la seva feina però no repassa la feina feta.


Revisa la feina
feta per tal que quedi bé i bonic.

 

VALORACIÓ
GLOBAL DEL PROFESSORAT


Puntuació sobre 16:

Observacions: