Portada

 

GUIA DIDÀCTICA


JUSTIFICACIÓ


JUSTIFICACIÓ

Aquesta webquest està pensada per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior, sent a més, una bona eina pels alumnes de l'aula d'acollida que ja s'han iniciat (o s'estan iniciant) en el procés de lectura i escriptura.

Tots els documents de suport estan fets ambel porgrama Open Office, si no el teniu el necessitareu per poder treballar, com que és programari lliure aquí us el podeu baixar.

Aquestes són finalitats que han portat a elaborar -la.

1- La primera finalitat és aproximar els infants al món de la lectura a partir dels còmics.
2- La segona és familiaritzar-los amb la recerca d'informació, tant a través dels llibres com d'internet.
3- La tercera finalitat és dominar diversos programes informàtics com a eina per a l'aprenentatge.

És important que els alumnes aprenguin a treballar en grup i per això es proposa el treball en grup a partir que cada membre tingui un rol diferent i unes responsabiliatts concretes. La idea és que cada nen faci en un moment donat de mestre dels seus companys ja que els hi ha d'explicar el que han après.

En paral.lel a la feina proposada en aquesta webquest els alumnes han de llegir un còmic, cada grup tria quin tipus de còmic o personatge treballarà.

Per tal de dur a terme aquest treball de col·laboració cal que els alumnes utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d'informació i també la biblioteca d'aula o d'escola. És bo que descobreixin que la informació la podem treure tant dels llibres com d'internet.

A través de l'ús de la web com a font d'informació, l'ús de la càmera fotogràfica, el bolcatge i el domini del programam presentació de l'open office així com la pujada de l'arxiu de la seva presentació en un plataforma de l'anomenada web2, el projecte potencia el desenvolupament de les Competències TIC dels alumnes.
 

Per entendre millor què és això de la web2:

OBJECTIUS I CONTINGUTS


Objectius didàctics


Saber cercar la informació que calgui per poder entendre el llenguartge del còmic.

Realitzar un còmic amb el programa presentació de l'open office.

Dominar el llenguatge visual.

Millorar l'expressió escrita.

Usar la llengua oral en els moments de posada en comú presentació.

Gaudir amb la lectura d'un còmic.

Nivell


Cicle Mitjà i Superior (i aula d'acollida)

 

Temporització


1 sessió per presentar la webquest (amb canó de projecció) i organitzar els grups

2 sessions recerca d'informació i recollida de dades amb els fulls de suport

1 sessió perque cada grup faci la posada en comú

1 sessió per fer el guió

1 sessió per escenificar les vinyetes i fer les fotos

2 sessions per fer el còmic, mentre 2 o 3 fan el còmic amb el programa open office 1 o 2 fan la portada del còmic (després s'escaneja i es posa a la primera diapositiva).

1 sessió per ensenyar el còmic als companys i pujar-lo al Slideshare.

 


Procediments

Recerca d'informació per internet i llibres.

Moure's per una plana web (símbols, enllaços).

Entendre el llenguatge del còmic.

Llegir còmics.

Escolta atenta de les explicacions.

Expressió oral.

Fer una presentació amb un programa de presentacions.

Saber utilitzar eines web2.

 

Conceptes


El Còmic


Actituds


Treballar d'una manera organitzada.

Treballar col.laborativament.

Tenir responsabilitat amb la feina plantejada.

Comprometre's amb la feina i els companys.

Ensenyar als companys i aprendre dels companys.

Activitat d'avaluació


La posada en comú del grup.

La creació del còmic.

L'exposició del final de l'activitat.

 

 

METODOLOGIA I RECURSOS

La metodologia es basa en els següents aspectes:

 

Recollida de dades.

Comparació d'informació.

Transformació de la informació.

Expressió escrita a través del llenguatge del còmic.

Exposició oral amb un programa de presentació.

UNA MOSTRA DEL PROCÉS DE TREBALL  I DE LA TASCA REALITZADA

Treball fet psls alumnes de l'agrupament flexible de llengua del Ceip Drassanes:

Aspectes treballats:

Lectura de plans, expressió gestual i llenguatge del còmic.

Evidentment han treballat la llengua escrita (correcció de faltes i d'expressió a través de la pròpia producció), però també diferents aspectes de la competència digital i de la competència audiovisual:

  • Els nens i nenes han acabat dominant eines del programa GIMP per tal de convertir una fotografia a dibuix :

- Filtres-Artístic- Ressegueix vores amb negre
- Filtres-Artístic- Pintura a l'oli
- Filtres-Efectes de llum (per fer l'efecte de la llum de les llanternes)
- Eines-eines de color- brillantor (per enfosquir)

  • En el programa presentació de l'open office han inserit cada imatge i han fet servir les caixes de text per les narracions i els núvols pels diàlegs. Un cop han acabat, han exportat a imatge cada diapositiva convertint-la en vinyeta acabada.
  • Han fet taules en un document de text de l'open office i allà han inserit les diferents vinyetes per tal de realitzar el còmic (llibre) i així poder portar-lo a la biblioteca.

A més a més han après a treballar en grup, consensuant i decidint el guió així com el repartiment de tasques, mentre han pres consciència del procés de treball i de la responsabilitat vers els companys i cap a la feina a fer. S'han fet seva la feina i s'han implicat amb la tasca a realitzar.

Aquí teniu la tasca que han realitzat els nens i nenes.


 

AVALUACIÓ


Es proposa una doble avaluació. Per una banda l'avaluació de l'alumne i per una altra la rúbrica d'avaluació per a mestres.
L'avaluació de l'alumne té com a finalitat fer-lo conscient d'allò que sap i d'allò que no acaba de saber. Per tal que l'alumne pugui valorar el que sap i el que no sap se li proposa que respongui el full d'autoavaluació.

Rúbrica d'avaluació per a mestres:

L'avaluació es durà a terme a partir de l'observació directa dels nens i del seu treball. Proposem una rúbrica per a mestres que té en compte dos aspectes importants:

* L'adquisició per part dels alumnes dels continguts i objectius programats.

* La participació dels alumnes en l'activitat de grup: recerca d'informació, treball en
grup, col·laboració, aportació d'idees...